ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

گلبرون : محله های قدیم تاکستان (سیادن پیشین )

نویسنده :
تاریخ:شنبه 28 آذر 1394-07:05 ق.ظ

شهرکهن و تاریخی تاکستان در طی روزگاران پر فراز و نشیب خود ،با نام سیادن ، رویدادهای تلخی و شیرینی بر خود دیده است .در این میان آنچه که از گذشته باقی مانده است ،چون کوچه ها ،محله ها ،بقعه ی پیر ،تپه های باستانی خوله کو،خندا،قرق ،اک ،...و قلعه ی دختر، حمام و مسجد عباسی ،ساختمان شاهی ،ساختمان مدرسه ی خیام و... یاد آور تاریخ و فرهنگ این دیار در گذشته است.
دراین گفتار:
 به بیان  نام محله های قدیم با ذکرمعنا و ریشه های تاریخی آن و بیان ویژگی های دیگر می پردازیم.

تاکستان :

 تاک : درخت مو ،انگور +ستان : پسوند مکان،
تاکستان = باغ انگور ،شهر انگور، شهری کهن در 180 کیلومتری شمال غرب پایتخت ایران ،تهران

سیادن :

 سیادن ، سیاده ، ساده ، سیادهان ، سیادهن بر وزن رودهن و بومهن ،سه دهان دگرگون شده ی سه دژان ،سرزمینی که در عصر ماد ها در میانه و مسیر سه دژ ، کهن دژ ،دریدژ ،ایدژ
قرارداشته است.

قاراباغی را :

قراباغی: روستای قره باغ +را : راهی که به آبادی قره باغ میرسد.
 راه ،جاده ای قدیمی که از میدان تاریخ در کنار بنای پیر آغاز شده و از آسیا را گذشته وبه سوی شمال وشمال غربی امتداد می یابد و پس از گذشتن ازکنار سلاخ خانه قدیم و اداره آب کنونی و خط راه آهن(زیر گذر کنونی)بسوی میدان و بلوار بهشتی فعلی ادامه یافته و به جاده قدیم زنجان (رجایی فعلی )می پیوندد. این جاده پس از گذشتن ازجاده کمربندی و نیز اتوبان بهسوی شمال غربی ادامه یافنه و به روستای شینین و قره باغ و....می رسد.در قدیم مسافران  ازهمین جاده به زنجان و...می رسیدند.

خنداق:

خندا، خنداب ،دگرگون شده ی کندک +آب ،کانلی که در گذشته در مسیر هجوم دشمن میکندند و آب در آن جاری می کردند.
 نام محله ای قدیمی در ناحیه جنوب غربی تاکستان امروز، و نیز نام تپ های باستانی در جنوب شرقی تاکستان و نیز نام امامزادهای در همان حوالی

آسیارا :

آسیا : آسیا ، آسیاب +را :راه ،راهی که به آسیاب میرسد. در این جاده چند آسیاب  آبی مشهور قرار داشت که مردم گندم یا جوی خود را در آنجا به آرد تبدیل میکردند.

اکه را :

 اک +ه+را :راه اک ،راهی که از میدان قدیم بسوی جنوب ادامه می یابد و به روستای اک می رسد.
دراین مسیر جاده دیگری  از جلوی مسجد چهارباغ اندکی به سمت غرب رفته و پس از گذشتن از کنار آرامگاه قدیم وجدید به سوی جنوب ادامه می یابدو به روستای اک و قرقسین  سپس به محمود آباد و شارین، اسفرورین ،شال ، خوزنین ، خیارج ،دانسفهان ،ابراهیم آباد ،سگزآباد،بویین،ساوه ،سه راه سلفچگان ،اصفهان ،شیراز میرسد.

خرامباده را :

 خرامباد : خرم آباد + را :راه ، راهی که از جنوب تاکستان ،حوالی سردارجنگل آغاز وبه سوی روستای خرم آباد ادامه می یابد و پس از گذشتن از رود ها و نهر ها و باغ ها و کشتزار های گوناگون ،از جنوب تپه باستانی خندا بسوی روستای دیال آباد و احمدآباد،سعید آباد،ارداق ،شاهین تپه و...ادامه مییابد.

تپی سر :

 تپی+سر =سر تپه،نام محلی قدیمی که روی تپه ی باستانی خله کو قرار داشت.
تپه ی خله کو در زمینی لوزی شکل در جنوب تاکستان و در محدوده ی خیابان سینمادرشمال ،میان قدیم و خیابان رنگرزان و مسجد رنگرزان درخاور ،رود خانه ی ابهر رود،میدان تاریخ و بنای پیردر جنوب ،میدان تختی و خیابان تاریخ در باختر قرار دارد.

دویار را:

دویار را =دویار+را : یا بقول قدیمی ها دویالورا :راهی که به آبادی دیال آباد می رسد . نام محله ای قدیمی در ناحیه ی جنوب خاوری تاکستان که ازجنوب خاوری تپه خله کو آغاز و تا چند کیلومتر ادامه دارد. انتهای این جاده که روزگای جاده شاه خوانده می شد به دیال آباد و احمد آباد و ارداق  شاهین تپه و...ودر نهایت ابراهیم آباد و سگزآباد می رسد.یک شعبه از ابهر رود در محله دویاررا جاری و باغ ها و کشتزار ها را آبیاری می کرده است.

شر را:

شر را: شر+را=شهر+راه ،راه شهر ،راهی که بسوی ری،قزوین ، تهران  ادامه می یافته است. نام محله ای قدیمی در جنوب شرق تاکستان .یک شعبه از ابهر رود، دراین ناحیه جریان داشته است.

 قلی پرون :

 قلی + پرون = جلوی قلعه  ، محله ای که در روبری قلعه ای قدیمی قرارداشت.

پرون قله:

 پرون + قله =پروین + قلعه  ، قلعه ی پروین یکی از آثار قدیمی تاکستان است که شور بختانه به دلیل عوامل طبیعی و رویداد های غیر طبیعی ،امروز اثری از آن بنا دیده نمی شود .تنها تپه ای که بعدها حمام و مسجد دینی بک ،شهره به دینی سلطان ، حاکم تاکستان در دوره دوره قاجا ر بر روی آن بنا شد،باقی مانده و خاطرات غبار گرفته کهن سالان  که یاد آور این قلعه است.

سردار جنگل:

 نام محله است که از سوی جنوبی تپه باستانی خله کو آغاز و از تلاقی با چند محله قدیمی ،چون دره محله ، اکه را ،ترکی دره  بسوی خراباده را : راه  خرم آباد ادامه می یابد .

دره محله :

دره +محله :محله ای که نسبت به محله های دیگر در سطح پایین تری قرار داشت و سایر محله نسبت به آن در سطح بالاتری دیده می شدند به همین خاط بآن محله ی دره یا همان دره محله می گفتند . این محل نیز در سوی جنوب خاوری تپه خله کو دارد . از ابتدای محله سردار جنگل اغاز و درموازات محله دویاررا ،  بسوی خاور تاکستان ادامه می یابد.

ترکی دره :

ترکی +دره =دره ترکی ،محله ای که  در سطح پایین تری ، نسبت به سایر محلات قرار دارد.   دره ای که گروهی از ترک های مهاجر از تبریز در آن جا ساکن شدند ، به همین خاطر به ان ترکی دره می گفتند.

سنگل :

سنگل = سنگر ، محله ای  که  در ناحیه ی شمالی تپه خله کو  قرار دارد و بسوی شما ل تاکستان ادامه می یابد تا مسیر خط راه آهن سراسری که در دوره رضا شاه پهلوی ،از باختر به خاور کشیده شده است.

شاعباسی گرمو :

 شا + عباسی +گرمو = گرمابه شاه عباس بزرگ صفوی که به دستور او  بر روی تپه ی باستانی خله کو  بنا شده بود و تا یکی دو دهه پیش دایر بود .امابجای ترمیم و بازسازی تخریب گردید... !!!

شاعباسی مچد:

 شا +عباسی + مچد = مزگت ،مسجد شاه عباس صفوی که به دستور او بر بلندای تپه ی خله کو ساخته شد. این بنا  در یکی دو دهه اخیر بجای ترمیم و باز سازی ویران شد... !؟؟                   بجای ان بنا  مسجد دیگری ساخته شد که به هیچ وجه ارزش تاریخی بنای پیشین را ندارد.

بنای پیر تاکستان :

کنه پیر:کهنه پیر ،پیر کهن ،بنای کهن  و تاریخی که در ناحیه ی جنوب باختری شهر تاکستان و جاده موسوم به آسیا را قرار دارد. گفته می شود این بنا به جهت معماری و استحکام بنا به دوره سلجوقی متعلق است اما شواهدی در دست است که بنا را دست کم به دوره ساسانیان مربوط می سازد. از جمله سفال های  بدست آمده در حفاری های هیات باستان شناسی آلمانی ، و گروه روسی و ... و نشان راز امیز گردونه مهر یا همان چلیپا  و ثبت بنا در قرن ها ی 1 ،2 ،3 ، 4 ، 5 ، 6 ،7  و شو اهد دیگر .  انچه که مورد پذیرش است انست که این بنا  در دوره های سلجوقی ،صفوی ، پهلوی مورد مرمت و باز سازی قرا گرفته است .

تازه پیر :

بنای دیگری در  جنوب باختری پیر کهن ،وجود دارد که عمر چندانی ندارد اما به جهت نزدیکی به پیر کهن  و به حرمت نام آن از سوی مردم به تازه پیر شهرت یافته است . پیر جدید آرامگاه است.

رنگه رزون مچد:

رنگ +ه+رز+ون +مچد = مسجد رنگرزان  یامسجد صباغان که عربی شده رنگرزان است . شاید نامی دیگر هم یافته باشد. این مسجد به نام بانی آن حاج حیدر رحمانی شهره به حاج حیدر رنگرز و جدش علی اکبر رنگ رز مشهور است .زیرا که ایشان در کا رنگرزی بوده اند. مردم شهر، علیرغم تغییرات نام از سوی سیاسیون و دیگر عوامل شهری و دولتی ، هنوز  هم  این مسجد را به نام  مسچد رنگرزان می شناسند.
ای کاش برخی بدانند که تاریخ و فرهنگ مورد پذیرش مردم را نمی توان تغییر داد و این کاری بیهوده است .و...

دمون: میدان قدیمی و مرکزی شهر که در ناحیه  جنوبی جنوبی قرارد دارد. زمانی که رو ستای کوچکی بود،به ان دمون می گفتند .یعنی میانه و مرکز ابادی . این نام هنوز باقی است.

سینما خیاون :

  خیابان سینما ،در این خیابان و خیابانی در سوی خاوری تپه ی باستانی خله که با میدانی قدیمی اما کوچک به هم پیوند می یابند، چند ساختمان سینما وجود داشت.
نخستین سینما :
 در محل پاساژ سه ستاره کنونی قرارداشت. در کنار این سینما آسیابی هم فعالیت می کرد.اکنون از هیچ کدام ار آنها خبری نیست .
سینمای دوم:
 در  نبش کوچه ی موسوم به ارژنگ قرا داشت .ساختمان عکاسی ارژنگ نیز به مدیریت آقای
مهدوی  در اغاز همین کوچه که به بالای تپه خله کو و حمام ومسجد شاه عباس صفوی راه داشت ، درست روبروی سینما قرار داشت. این سینما در دو طبقه و سقف شیروانی داشت  و من نخستین فیلم  دوره نوجوانیم را در این سینما دیدم . یادش بخیر چه صفایی داشت . فیلم هیولا باشرکت رضا بیک ایمانوردی و...
 این ساختمان با تغییرات اندکی به فروشگاه عرضه مبل و...تبدیل شده است.
سینما سوم :
 سینما آریا ،ساختمان این سینما در ضلع جنوبی خیابان سینما و شمال تپه باستانی ،در نزدیکی درمانگاه شیروخورشید و نرسیده به میدان تختی کنونی قرار داشت. این سینما تا سال ها پس از انقلاب 57 دایر بود و مالک ان فردی به نام چنگیز بود که سینما دار مشهوری بود و افزون بر این سینما ،مدیریت سینمای قزوین و یکی و دو سینما در تهران را بر عهده داشت.
با تغیرر مالکیت به نام فردی به نام خسرو رحمانی که پیشتر در کار بوتیک ولباس بود، این سینما مدتی به کار ادامه داد اما چند سال بعد،به دلایل چندی ، سینما تعطیل و به شخص دیگری واگذار شد.در نهایت فرد آخر آقای جعفر طاهرخانی،از وابسته های نظام کنونی،  در ساختمان تغییر کار بری داد و  آنرا در صنف های گوناگون به اجاره سپرد.
بدین ترتیب این موسسه ی فرهنگی که می توانست در زمینه های گوناگون در رشد و توسعه فرهنگی و آگاهی بخشی جوانان و نوجوانان و... موثر باشد و اوقات فرغت  جوانان را پر کند ،در برابر سکوت و بی توجهی مسوولان  به کلی تعطیل و از میان رفت !!!


جادی سر :

سر جاده ،نام محله ای بوده است .تمام خانه ها و ساختمان های این ناحیه را جادی سر میگفتند.نخستین جاده شهر که ازغرب به شرق کشیده شده بود.

 راسر ،رامسر :

را+سر ، رام +سر : سر راه ، سر راه من ،سر خیابان ،نام شهری در شمال به همین معنا و مفهوم.

خط سر :

 سر خط ،سر خط راه آهن ، بالای راه آهن ، به ناحیه مسکونی بالای راه آهن نیز گفته می شد.

خط بخ  ، خط جیر :

 بیخ خط،زیر راه آهن ،پایین تر از راه آهن ،و نیز نام منطقه ی مسکونی

کنه یخه چاله :یخچال کهنه و قدیمی ،این یخچال در شمال جاده ی تهران زنجان،بالاتر از شرکت سیلوی تاکستان و در نزدیکی شرکت دانه تاک قرار داشت و با آب کاریز خدایاری پر می شد و مردم ازیخ آن در فصل گرما بهره برداری می کردند.

تازه یخه چاله : یخچال تازه ،این یخچال در خیابان یخچال ،فلاحی جنوبی امروز ،مقبل مسجد و در محل دبیرتان دخترانه ی فعلی قرار داشت که با دستور رضا شاه وبا تلاش کارگران محلی وسرپرستی تعدادی از نیروهای ژاندارمری وقت ساخته شده بود.درهای ژرف که از طریق چندین پله به درون آن راه داشت و اطراف آنرا دیوارهای بلند احاطه کرده بود.این یخچال نیز با آب کاریز خدایاری مشروب می شد.نویسند خود در ایام کودکی شاهد حضور مردم در فصل گرما در این ناحیه و خرید یخ از سوی مردم بوده است.

رزه را :

راه رز ، راهی که باغ ها ی انگور می رسد. کنایه از راه بسیار نزدیک نیز می باشد.

جادی آ دیم:

آن سوی جاده ،آن طرف خیابان

جادی ام دیم :

این سوی جاده ،این ور خیابان

گلبر :

گله+بر،آستان در،جلوی در ورودی ،کوچه ،گذر ،محل آمدو شد مردم

دمبر :

دم +بر ،دم در ،آستانه ی در ،جلوی در خانه

ترون را:

راه تهران ،جاده ای که بسوی ری وتهران می رود

زنگون را : 

راه زنگان ،راه زنجان ،جاده قدیم تاکستان به زنجان

همدون را:

راه همدان ،جاده همدان ،جاده قدیم سیادن به هگ مک تانا (هگمتانه)


نوع مطلب :

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
viagra super active description
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:15 ق.ظ
Ηello, i thіnk that i saw уou visited my
website thus і сame to “return the favor”.I'm trүing to fіnd things to enhance my
website!I suppose іts oҝ tо usе a fеw of your ideas!!
http://www.24h.com.vn/suc-khoe-doi-song/11-loai-thuc-pham-giup-tang-cuong-tri-nho-c62a901079.html
پنجشنبه 16 فروردین 1397 09:16 ق.ظ
Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I
clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog!
buy lumigan drops
پنجشنبه 9 فروردین 1397 12:43 ب.ظ
I'm not sure where you are getting your information,
but great topic. I needs to spdnd some time learning much
more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this inhfo for my mission.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 11:09 ب.ظ
Wow thɑt was strange. I just wrote an veгy long comment but аfter Iclicked submit
mʏ comment didn't aрpear. Grrrr... well I'm nott writing ɑll that oveг
aցain. Anyԝays, ϳust wanted tߋ say fantastic blog!
http://hggfg.tk
دوشنبه 6 فروردین 1397 09:02 ق.ظ
Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that
I have truly enjoyed browsing your weblog posts. After all I will
be subscribing in your rss feed and I'm hoping you write again very soon!
http://amgasit.cf/
یکشنبه 5 فروردین 1397 06:32 ق.ظ
When someone writes an article he/she maintains the
idea of a user in his/her brain that how a user can be aware of it.
Therefore that's why this paragraph is great. Thanks!
receitas paleo cafe da manha
شنبه 4 فروردین 1397 07:49 ق.ظ
A popular dieta Paleolítica faz bem ou problema
à saúde?
bhealth.science
جمعه 3 فروردین 1397 10:19 ب.ظ
Thanks very nice blog!
Read Online and Download Your Favorite Book https://bhealth.science/sitemap-post/list_679.xml
Natalia
جمعه 3 فروردین 1397 08:57 ق.ظ
Veja cá a lista de benefícios do Goji Berry.
imvu credits generator
چهارشنبه 16 اسفند 1396 12:17 ق.ظ
من مطمئن نیستم که شما اطلاعات خود را دریافت می کنید، اما موضوع خوب است.
من نیاز به صرف وقت برای یادگیری بیشتر و یا درک بیشتر.
با تشکر از اطلاعات عالی من به دنبال این اطلاعات برای ماموریت من بودم.
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 11:01 ب.ظ
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و یک طرح جدید در جامعهمان باز میکنیم.
وب سایت شما با اطلاعات ارزشمند برای کار به ما ارائه داد. شما یک کار مهیج انجام داده اید و کل جامعه ما خواهد بود
از شما سپاسگزارم
como curar a candidiase com limao
یکشنبه 6 اسفند 1396 10:11 ق.ظ
Grande fotos , ᧐ sombra e profundidade Ԁо
fotos são de tirar o fôlego, еles atrair você em como ѕe você pertencem dɑ composição .
news u.k
یکشنبه 6 اسفند 1396 12:55 ق.ظ
The Nokia X3 Red Mobile has a MP3, MP4, e-AAC+, WMA audio and video files
can bbe playable about the cell. When similar situations arise all cars in ffront with the leader can pass the pace car and
tag onto the rear in the pack. Politicians are the type who lead to further
problems and the campaign against them.
livejasmin com credit generator
جمعه 4 اسفند 1396 01:12 ب.ظ
قدردانی از تعهدی که به وب سایت شما و اطلاعات عمیق ارائه می کنید.
این عالی است که هر بار یک بار در یک وبلاگ بگردید که یک نسخه قدیمی نیست
اطلاعات خواندن عالی! من سایت شما را نشانه گذاری کرده ام و از فید RSS شما به حساب Google من دارم.
world wide news bat boy
چهارشنبه 2 اسفند 1396 01:02 ب.ظ
It is not uncommon for exile politicians to munt an opposition from abroad,
something blogs maie easier, so cauttion is suggested with
the reason. Until you buy your feet under you, you
have to minimize the information you take in, and TV news is
the 1st to go. Over tthe coming months I'll be writing a series of articles
revealing the techniques for public relations (all the tasks a journalist doesn't really would love you to know.
latest 3ds updates
چهارشنبه 2 اسفند 1396 12:41 ق.ظ
Stick with what you are doing, or find another and better
online strategy to exchanhe the free classified strategy.
Anyone can compose andd rveal any topic, from hobbies to political vies.

This is a gesture of good will hoping that other
bloggers is going to do a similar.
j newspaper
یکشنبه 29 بهمن 1396 09:08 ب.ظ
Yoou also can earn with your blogs byy repackaging its
content in a way you could make income using it. To seee the precisee impact these events are experiencing about the local Houston area market, we're
going to have tto delay until in the future, once tthe
Houston Association of Realtors releases its March home saes results.
No matter how bigg or small the business is, it may be the bwst tool for them.
d news podcast
شنبه 28 بهمن 1396 09:13 ب.ظ
" Not being a philosopher or a physicist, I'm not gonna delve into that subject in print, but I can tell you that, from the marketing standpoint, the net marketing effect on the business mentioned previously would be a big fat zero. Try to research before you leave your home about the lifestyle with the location. Skinny Jeans - This piece will usually remain stylish since its flatters all body shapes and sizes.
world news 0
جمعه 27 بهمن 1396 04:02 ب.ظ
It is heartbreaking for a sports lover to visit on vacation before airing
of the match of the favorite team. Online editrions have categorized different news items such
as world business news, international business news, news in middle east, and
Islamic news, to offer more details since the event progresses every seconds off the day.
This is really the extension of the items had
been the work associted with an editor, but rather than looking simply in the stories presented with a smal collection of journalists,
curation implies that you are thinking about a very great
deal of stories from across the internet along with other sources, including
social media marketing posts online such as twitter or Facebook,
blog poats on smaller than average obscude blogs,
and other websites.
Inspiration
جمعه 27 بهمن 1396 02:21 ب.ظ
Online education is good for everyone wwho is enthusiastic about changing their career orr are interested in further studies while they are working.
No one's life has ever glne as outlined by plan, so you've got to produce the best out
of this in time your life. By earnkng a certifcied masters or doctoral degree in computer information scince
students can begin the direction to the career of these dreams.
cam4 token generator no survey
دوشنبه 16 بهمن 1396 05:32 ب.ظ
سلام، پست خنده دار یک مشکل در کنار وب سایت شما در اینترنت اکسپلورر وجود دارد، ممکن است این را بررسی کنید؟
IE هنوز رهبر بازار و بخش بزرگی از افراد دیگر است
به دلیل این مشکل نوشتۀ عالی شما را حذف خواهد کرد.
uchatinimyxy.mihanblog.com
شنبه 7 بهمن 1396 05:36 ب.ظ
The art of ghazal singing has been able to entice millions round the globe.
Contestants worldwide will record songs automatically, or synergy into virtual bands of two to four musicians, and compete for $5600 in prizes.
Painting is definitely an authentic gift due to its longevity and utility.
188BET
جمعه 6 بهمن 1396 12:44 ق.ظ
The great thing about it DVD is that you may perform the dance exercises anytime, without having a
partner. Cherry blossom tattoos represent something more important in various cultures.
The plastic's name is frequently abbreviated to CR-39, standing for Columbia Resin, in fact it is fewer than half the weight of glass, which supplanted quartz in the early twentieth century.
wideinfo.org
چهارشنبه 4 بهمن 1396 03:21 ق.ظ
As long as you share something valuable together with your subscribers, however, you'll continue to impress upon them your wish
to add yopur relationship. It's actually hareder to mend the arm inside event
that it has gone on very long. You must realise that
when you open a whole new Forex position that you simply are, actually, trading currency paiors like a single unit.
wangzhuanbbs.cn
شنبه 30 دی 1396 12:02 ب.ظ
As a result of their effort, Positive View's events
have received coverage from several global television networks and possess recently been streamed for online viewing.
It took about a couple of months to understand the text along with the raucous, discordant (to my ears) "melody. The first lesson you need to learn with your online course is how to read chord charts.
nba 2k17 hack
پنجشنبه 28 دی 1396 07:03 ق.ظ
چرا کاربران هنوز در حال استفاده از خواندن روزنامه ها هستند
دنیای فناوری در دسترس است در شبکه؟
m88
چهارشنبه 27 دی 1396 01:52 ب.ظ
As a result of their work, Positive View's
events have received coverage from the 3 global television networks and
have already been streamed for online viewing. " It was President Theodore Roosevelt who had given it the White House in 1901. Here it is possible to shop by theme or browse a whole array of themes in case you are sill unsure on which to base the party.
twitter followers
شنبه 16 دی 1396 12:58 ق.ظ
Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other websites?
I have a blog centered on the same information you discuss and would love to have
you share some stories/information. I know my audience would value your work.

If you are even remotely interested, feel
free to shoot me an e mail.
Link 188bet
جمعه 8 دی 1396 02:15 ق.ظ
Now that you find out about video editing and also the what you require you are to start right onto your pathway of amateur filmmaker to professional director.

It took about a couple of months to find out the words and also the raucous, discordant (to my ears) "melody. Here you are able to shop by theme or browse an entirely variety of themes if you are sill unsure on which to base the party.
link 188bet
دوشنبه 27 آذر 1396 10:38 ب.ظ
The art of ghazal singing has managed to
entice millions throughout the globe. " It was President Theodore Roosevelt who had given it the White House in 1901. Here you can shop by theme or browse a whole variety of themes if you are sill unsure about what to base the party.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60