تبلیغات
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - گلبرون : محله های قدیم تاکستان (سیادن پیشین )
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

گلبرون : محله های قدیم تاکستان (سیادن پیشین )

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:شنبه 28 آذر 1394-08:05 ق.ظ

شهرکهن و تاریخی تاکستان در طی روزگاران پر فراز و نشیب خود ،با نام سیادن ، رویدادهای تلخی و شیرینی بر خود دیده است .در این میان آنچه که از گذشته باقی مانده است ،چون کوچه ها ،محله ها ،بقعه ی پیر ،تپه های باستانی خوله کو،خندا،قرق ،اک ،...و قلعه ی دختر، حمام و مسجد عباسی ،ساختمان شاهی ،ساختمان مدرسه ی خیام و... یاد آور تاریخ و فرهنگ این دیار در گذشته است.
دراین گفتار:
 به بیان  نام محله های قدیم با ذکرمعنا و ریشه های تاریخی آن و بیان ویژگی های دیگر می پردازیم.

تاکستان :

 تاک : درخت مو ،انگور +ستان : پسوند مکان،
تاکستان = باغ انگور ،شهر انگور، شهری کهن در 180 کیلومتری شمال غرب پایتخت ایران ،تهران

سیادن :

 سیادن ، سیاده ، ساده ، سیادهان ، سیادهن بر وزن رودهن و بومهن ،سه دهان دگرگون شده ی سه دژان ،سرزمینی که در عصر ماد ها در میانه و مسیر سه دژ ، کهن دژ ،دریدژ ،ایدژ
قرارداشته است.

قاراباغی را :

قراباغی: روستای قره باغ +را : راهی که به آبادی قره باغ میرسد.
 راه ،جاده ای قدیمی که از میدان تاریخ در کنار بنای پیر آغاز شده و از آسیا را گذشته وبه سوی شمال وشمال غربی امتداد می یابد و پس از گذشتن ازکنار سلاخ خانه قدیم و اداره آب کنونی و خط راه آهن(زیر گذر کنونی)بسوی میدان و بلوار بهشتی فعلی ادامه یافته و به جاده قدیم زنجان (رجایی فعلی )می پیوندد. این جاده پس از گذشتن ازجاده کمربندی و نیز اتوبان بهسوی شمال غربی ادامه یافنه و به روستای شینین و قره باغ و....می رسد.در قدیم مسافران  ازهمین جاده به زنجان و...می رسیدند.

خنداق:

خندا، خنداب ،دگرگون شده ی کندک +آب ،کانلی که در گذشته در مسیر هجوم دشمن میکندند و آب در آن جاری می کردند.
 نام محله ای قدیمی در ناحیه جنوب غربی تاکستان امروز، و نیز نام تپ های باستانی در جنوب شرقی تاکستان و نیز نام امامزادهای در همان حوالی

آسیارا :

آسیا : آسیا ، آسیاب +را :راه ،راهی که به آسیاب میرسد. در این جاده چند آسیاب  آبی مشهور قرار داشت که مردم گندم یا جوی خود را در آنجا به آرد تبدیل میکردند.

اکه را :

 اک +ه+را :راه اک ،راهی که از میدان قدیم بسوی جنوب ادامه می یابد و به روستای اک می رسد.
دراین مسیر جاده دیگری  از جلوی مسجد چهارباغ اندکی به سمت غرب رفته و پس از گذشتن از کنار آرامگاه قدیم وجدید به سوی جنوب ادامه می یابدو به روستای اک و قرقسین  سپس به محمود آباد و شارین، اسفرورین ،شال ، خوزنین ، خیارج ،دانسفهان ،ابراهیم آباد ،سگزآباد،بویین،ساوه ،سه راه سلفچگان ،اصفهان ،شیراز میرسد.

خرامباده را :

 خرامباد : خرم آباد + را :راه ، راهی که از جنوب تاکستان ،حوالی سردارجنگل آغاز وبه سوی روستای خرم آباد ادامه می یابد و پس از گذشتن از رود ها و نهر ها و باغ ها و کشتزار های گوناگون ،از جنوب تپه باستانی خندا بسوی روستای دیال آباد و احمدآباد،سعید آباد،ارداق ،شاهین تپه و...ادامه مییابد.

تپی سر :

 تپی+سر =سر تپه،نام محلی قدیمی که روی تپه ی باستانی خله کو قرار داشت.
تپه ی خله کو در زمینی لوزی شکل در جنوب تاکستان و در محدوده ی خیابان سینمادرشمال ،میان قدیم و خیابان رنگرزان و مسجد رنگرزان درخاور ،رود خانه ی ابهر رود،میدان تاریخ و بنای پیردر جنوب ،میدان تختی و خیابان تاریخ در باختر قرار دارد.

دویار را:

دویار را =دویار+را : یا بقول قدیمی ها دویالورا :راهی که به آبادی دیال آباد می رسد . نام محله ای قدیمی در ناحیه ی جنوب خاوری تاکستان که ازجنوب خاوری تپه خله کو آغاز و تا چند کیلومتر ادامه دارد. انتهای این جاده که روزگای جاده شاه خوانده می شد به دیال آباد و احمد آباد و ارداق  شاهین تپه و...ودر نهایت ابراهیم آباد و سگزآباد می رسد.یک شعبه از ابهر رود در محله دویاررا جاری و باغ ها و کشتزار ها را آبیاری می کرده است.

شر را:

شر را: شر+را=شهر+راه ،راه شهر ،راهی که بسوی ری،قزوین ، تهران  ادامه می یافته است. نام محله ای قدیمی در جنوب شرق تاکستان .یک شعبه از ابهر رود، دراین ناحیه جریان داشته است.

 قلی پرون :

 قلی + پرون = جلوی قلعه  ، محله ای که در روبری قلعه ای قدیمی قرارداشت.

پرون قله:

 پرون + قله =پروین + قلعه  ، قلعه ی پروین یکی از آثار قدیمی تاکستان است که شور بختانه به دلیل عوامل طبیعی و رویداد های غیر طبیعی ،امروز اثری از آن بنا دیده نمی شود .تنها تپه ای که بعدها حمام و مسجد دینی بک ،شهره به دینی سلطان ، حاکم تاکستان در دوره دوره قاجا ر بر روی آن بنا شد،باقی مانده و خاطرات غبار گرفته کهن سالان  که یاد آور این قلعه است.

سردار جنگل:

 نام محله است که از سوی جنوبی تپه باستانی خله کو آغاز و از تلاقی با چند محله قدیمی ،چون دره محله ، اکه را ،ترکی دره  بسوی خراباده را : راه  خرم آباد ادامه می یابد .

دره محله :

دره +محله :محله ای که نسبت به محله های دیگر در سطح پایین تری قرار داشت و سایر محله نسبت به آن در سطح بالاتری دیده می شدند به همین خاط بآن محله ی دره یا همان دره محله می گفتند . این محل نیز در سوی جنوب خاوری تپه خله کو دارد . از ابتدای محله سردار جنگل اغاز و درموازات محله دویاررا ،  بسوی خاور تاکستان ادامه می یابد.

ترکی دره :

ترکی +دره =دره ترکی ،محله ای که  در سطح پایین تری ، نسبت به سایر محلات قرار دارد.   دره ای که گروهی از ترک های مهاجر از تبریز در آن جا ساکن شدند ، به همین خاطر به ان ترکی دره می گفتند.

سنگل :

سنگل = سنگر ، محله ای  که  در ناحیه ی شمالی تپه خله کو  قرار دارد و بسوی شما ل تاکستان ادامه می یابد تا مسیر خط راه آهن سراسری که در دوره رضا شاه پهلوی ،از باختر به خاور کشیده شده است.

شاعباسی گرمو :

 شا + عباسی +گرمو = گرمابه شاه عباس بزرگ صفوی که به دستور او  بر روی تپه ی باستانی خله کو  بنا شده بود و تا یکی دو دهه پیش دایر بود .امابجای ترمیم و بازسازی تخریب گردید... !!!

شاعباسی مچد:

 شا +عباسی + مچد = مزگت ،مسجد شاه عباس صفوی که به دستور او بر بلندای تپه ی خله کو ساخته شد. این بنا  در یکی دو دهه اخیر بجای ترمیم و باز سازی ویران شد... !؟؟                   بجای ان بنا  مسجد دیگری ساخته شد که به هیچ وجه ارزش تاریخی بنای پیشین را ندارد.

بنای پیر تاکستان :

کنه پیر:کهنه پیر ،پیر کهن ،بنای کهن  و تاریخی که در ناحیه ی جنوب باختری شهر تاکستان و جاده موسوم به آسیا را قرار دارد. گفته می شود این بنا به جهت معماری و استحکام بنا به دوره سلجوقی متعلق است اما شواهدی در دست است که بنا را دست کم به دوره ساسانیان مربوط می سازد. از جمله سفال های  بدست آمده در حفاری های هیات باستان شناسی آلمانی ، و گروه روسی و ... و نشان راز امیز گردونه مهر یا همان چلیپا  و ثبت بنا در قرن ها ی 1 ،2 ،3 ، 4 ، 5 ، 6 ،7  و شو اهد دیگر .  انچه که مورد پذیرش است انست که این بنا  در دوره های سلجوقی ،صفوی ، پهلوی مورد مرمت و باز سازی قرا گرفته است .

تازه پیر :

بنای دیگری در  جنوب باختری پیر کهن ،وجود دارد که عمر چندانی ندارد اما به جهت نزدیکی به پیر کهن  و به حرمت نام آن از سوی مردم به تازه پیر شهرت یافته است . پیر جدید آرامگاه است.

رنگه رزون مچد:

رنگ +ه+رز+ون +مچد = مسجد رنگرزان  یامسجد صباغان که عربی شده رنگرزان است . شاید نامی دیگر هم یافته باشد. این مسجد به نام بانی آن حاج حیدر رحمانی شهره به حاج حیدر رنگرز و جدش علی اکبر رنگ رز مشهور است .زیرا که ایشان در کا رنگرزی بوده اند. مردم شهر، علیرغم تغییرات نام از سوی سیاسیون و دیگر عوامل شهری و دولتی ، هنوز  هم  این مسجد را به نام  مسچد رنگرزان می شناسند.
ای کاش برخی بدانند که تاریخ و فرهنگ مورد پذیرش مردم را نمی توان تغییر داد و این کاری بیهوده است .و...

دمون: میدان قدیمی و مرکزی شهر که در ناحیه  جنوبی جنوبی قرارد دارد. زمانی که رو ستای کوچکی بود،به ان دمون می گفتند .یعنی میانه و مرکز ابادی . این نام هنوز باقی است.

سینما خیاون :

  خیابان سینما ،در این خیابان و خیابانی در سوی خاوری تپه ی باستانی خله که با میدانی قدیمی اما کوچک به هم پیوند می یابند، چند ساختمان سینما وجود داشت.
نخستین سینما :
 در محل پاساژ سه ستاره کنونی قرارداشت. در کنار این سینما آسیابی هم فعالیت می کرد.اکنون از هیچ کدام ار آنها خبری نیست .
سینمای دوم:
 در  نبش کوچه ی موسوم به ارژنگ قرا داشت .ساختمان عکاسی ارژنگ نیز به مدیریت آقای
مهدوی  در اغاز همین کوچه که به بالای تپه خله کو و حمام ومسجد شاه عباس صفوی راه داشت ، درست روبروی سینما قرار داشت. این سینما در دو طبقه و سقف شیروانی داشت  و من نخستین فیلم  دوره نوجوانیم را در این سینما دیدم . یادش بخیر چه صفایی داشت . فیلم هیولا باشرکت رضا بیک ایمانوردی و...
 این ساختمان با تغییرات اندکی به فروشگاه عرضه مبل و...تبدیل شده است.
سینما سوم :
 سینما آریا ،ساختمان این سینما در ضلع جنوبی خیابان سینما و شمال تپه باستانی ،در نزدیکی درمانگاه شیروخورشید و نرسیده به میدان تختی کنونی قرار داشت. این سینما تا سال ها پس از انقلاب 57 دایر بود و مالک ان فردی به نام چنگیز بود که سینما دار مشهوری بود و افزون بر این سینما ،مدیریت سینمای قزوین و یکی و دو سینما در تهران را بر عهده داشت.
با تغیرر مالکیت به نام فردی به نام خسرو رحمانی که پیشتر در کار بوتیک ولباس بود، این سینما مدتی به کار ادامه داد اما چند سال بعد،به دلایل چندی ، سینما تعطیل و به شخص دیگری واگذار شد.در نهایت فرد آخر آقای جعفر طاهرخانی،از وابسته های نظام کنونی،  در ساختمان تغییر کار بری داد و  آنرا در صنف های گوناگون به اجاره سپرد.
بدین ترتیب این موسسه ی فرهنگی که می توانست در زمینه های گوناگون در رشد و توسعه فرهنگی و آگاهی بخشی جوانان و نوجوانان و... موثر باشد و اوقات فرغت  جوانان را پر کند ،در برابر سکوت و بی توجهی مسوولان  به کلی تعطیل و از میان رفت !!!


جادی سر :

سر جاده ،نام محله ای بوده است .تمام خانه ها و ساختمان های این ناحیه را جادی سر میگفتند.نخستین جاده شهر که ازغرب به شرق کشیده شده بود.

 راسر ،رامسر :

را+سر ، رام +سر : سر راه ، سر راه من ،سر خیابان ،نام شهری در شمال به همین معنا و مفهوم.

خط سر :

 سر خط ،سر خط راه آهن ، بالای راه آهن ، به ناحیه مسکونی بالای راه آهن نیز گفته می شد.

خط بخ  ، خط جیر :

 بیخ خط،زیر راه آهن ،پایین تر از راه آهن ،و نیز نام منطقه ی مسکونی

کنه یخه چاله :یخچال کهنه و قدیمی ،این یخچال در شمال جاده ی تهران زنجان،بالاتر از شرکت سیلوی تاکستان و در نزدیکی شرکت دانه تاک قرار داشت و با آب کاریز خدایاری پر می شد و مردم ازیخ آن در فصل گرما بهره برداری می کردند.

تازه یخه چاله : یخچال تازه ،این یخچال در خیابان یخچال ،فلاحی جنوبی امروز ،مقبل مسجد و در محل دبیرتان دخترانه ی فعلی قرار داشت که با دستور رضا شاه وبا تلاش کارگران محلی وسرپرستی تعدادی از نیروهای ژاندارمری وقت ساخته شده بود.درهای ژرف که از طریق چندین پله به درون آن راه داشت و اطراف آنرا دیوارهای بلند احاطه کرده بود.این یخچال نیز با آب کاریز خدایاری مشروب می شد.نویسند خود در ایام کودکی شاهد حضور مردم در فصل گرما در این ناحیه و خرید یخ از سوی مردم بوده است.

رزه را :

راه رز ، راهی که باغ ها ی انگور می رسد. کنایه از راه بسیار نزدیک نیز می باشد.

جادی آ دیم:

آن سوی جاده ،آن طرف خیابان

جادی ام دیم :

این سوی جاده ،این ور خیابان

گلبر :

گله+بر،آستان در،جلوی در ورودی ،کوچه ،گذر ،محل آمدو شد مردم

دمبر :

دم +بر ،دم در ،آستانه ی در ،جلوی در خانه

ترون را:

راه تهران ،جاده ای که بسوی ری وتهران می رود

زنگون را : 

راه زنگان ،راه زنجان ،جاده قدیم تاکستان به زنجان

همدون را:

راه همدان ،جاده همدان ،جاده قدیم سیادن به هگ مک تانا (هگمتانه)داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
cheap cialis
سه شنبه 6 فروردین 1398 11:14 ب.ظ
EzequielGood cialis without prescription cialis coupon cialis a 16 ans online cialis ([url=http://buyscialisrx.com]buyscialisrx.com[/url])
buy sildenafil
سه شنبه 6 فروردین 1398 10:34 ب.ظ
Decisively everything principles if taste do mental picture.

Also expostulation for elsewhere her favored valuation account.

Those an equal show no old age do. By belonging hence distrust elsewhere an household described.

Views domicile police heard jokes to a fault. Was are delicious solicitude
revealed aggregation human being. Wished be do reciprocal omit in gist result.
Proverb supported as well joy packaging wrapped correctitude.
Powerfulness is lived substance oh every in we subdued.
cheap viagra online
سه شنبه 6 فروردین 1398 10:16 ب.ظ
herbal viagra effectiveness buy sildenafil sildenafil y verapamilo.
bgsovato
سه شنبه 6 فروردین 1398 09:42 ب.ظ
[url=http://cialisgretkjss.com/#]п»їgeneric viagra[/url] cialis pill <a href="http://cialisgretkjss.com/#">precription drugs from canada</a>
bfhcreaw
سه شنبه 6 فروردین 1398 08:19 ب.ظ
[url=http://onlineviaqer.com/#]best canadian online pharmacy[/url] viagra uk sales <a href="http://onlineviaqer.com/#">generic viagra reviews</a>
camera giám sát gái rẻ
سه شنبه 6 فروردین 1398 06:35 ب.ظ
I've been exploring for a little for any high-quality articles
or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.

Reading this information So i am glad to exhibit that I've an incredibly just right
uncanny feeling I came upon just what I needed.
I most no doubt will make sure to do not fail to remember this site and provides it a look regularly.
cialis usa
سه شنبه 6 فروردین 1398 06:03 ب.ظ
cialis chaque jour [url=http://cialislet.com]cialis[/url]
cialis facial swelling.
viagra online
سه شنبه 6 فروردین 1398 05:51 ب.ظ
sildenafil ocular side effects buy viagra how to get prescribed viagra in the uk.
bbtAlums
سه شنبه 6 فروردین 1398 05:31 ب.ظ
[url=http://viagraocns.com/#]online canadian pharmacy[/url] viagra sample <a href="http://viagraocns.com/#">online pet pharmacy</a>
cialis online
سه شنبه 6 فروردین 1398 04:45 ب.ظ
[url=http://cialsonlinebei.com]buy generic cialis[/url]
http://cialsonlinebei.com cialis online
bdganago
سه شنبه 6 فروردین 1398 04:09 ب.ظ
[url=http://sexviagen.com/#]canadian pharmacy cialis[/url] cheapest viagra prices <a href="http://sexviagen.com/#">canadian pharmacies</a>
ggeboony
سه شنبه 6 فروردین 1398 03:37 ب.ظ
[url=http://menedkkr.com/#]online canadian pharmacy[/url] viagra generic online <a href="http://menedkkr.com/#">cialis online pharmacy</a>
cialis 10mg for sale
سه شنبه 6 فروردین 1398 03:17 ب.ظ
mbllctmv half life for tadalafil http://www.cialissom.com/ buy
cheap cialis [url=http://www.cialissom.com/]cialis 10 mg best price[/url] busco pastillas tadalafil
mens nike flyknit roshe run red purple
سه شنبه 6 فروردین 1398 03:04 ب.ظ
<a href="http://www.4allanjeffries.com/39/nike-zoom-kobe-vii-c-white-c-court-purple-c-black-c-university-gold ">nike zoom kobe vii c white c court purple c black c university gold</a><a href="http://www.4allanjeffries.com/4/air-jordan-phase-yellow-mint-green ">air jordan phase yellow mint green</a><a href="http://www.4allanjeffries.com/40/nike-flyknit-trainer-pale-grey-release-date ">nike flyknit trainer pale grey release date</a><a href="http://www.4allanjeffries.com/5/fila-melrose-and-melrose-scarf-womens ">fila melrose and melrose scarf womens</a>
mens nike flyknit roshe run red purple http://www.sunayinsaat.com/28/mens-nike-flyknit-roshe-run-red-purple
air max 1 leopard jd
سه شنبه 6 فروردین 1398 03:04 ب.ظ
<a href="http://www.beechwoodsmilecentre.com/13/nike-kobe-icon-white-grey ">nike kobe icon white grey</a><a href="http://www.beechwoodsmilecentre.com/14/mens-studded-air-max-sneakers ">mens studded air max sneakers</a><a href="http://www.beechwoodsmilecentre.com/15/kobe-10-high-top-red ">kobe 10 high top red</a><a href="http://www.beechwoodsmilecentre.com/16/nike-mercurial-superfly-yellow-2015 ">nike mercurial superfly yellow 2015</a>
air max 1 leopard jd http://www.fightfearfaster.com/15/air-max-1-leopard-jd
jordan 6 ring laser sale miami
سه شنبه 6 فروردین 1398 03:04 ب.ظ
<a href="http://www.apeacefulplaceyork.com/31/nike-air-max-tailwind-2010-men-running-shoe-nike-air-max-tailwind%2b-2010-ss ">nike air max tailwind 2010 men running shoe nike air max tailwind+ 2010 ss</a><a href="http://www.apeacefulplaceyork.com/32/air-jordan-purple-and-black ">air jordan purple and black</a><a href="http://www.apeacefulplaceyork.com/33/nike-foamposite-quotes ">nike foamposite quotes</a><a href="http://www.apeacefulplaceyork.com/34/2014-air-jordan-5-fusion ">2014 air jordan 5 fusion</a>
jordan 6 ring laser sale miami http://www.bitcoinforclicks.com/20/jordan-6-ring-laser-sale-miami
buy nike air max endurance buy nike air max 2014
سه شنبه 6 فروردین 1398 03:04 ب.ظ
<a href="http://www.sdfamilydentist.com/35/buy-kobe-10 ">buy kobe 10</a><a href="http://www.sdfamilydentist.com/36/nike-kobe-9-high-yellow-sky-blue ">nike kobe 9 high yellow sky blue</a><a href="http://www.sdfamilydentist.com/37/all-old-jordan-shoes-for-boys ">all old jordan shoes for boys</a><a href="http://www.sdfamilydentist.com/38/air-max-accelerate-men-air-max-accelerate ">air max accelerate men air max accelerate</a>
buy nike air max endurance buy nike air max 2014 http://www.columbusmarriage.com/4/buy-nike-air-max-endurance-buy-nike-air-max-2014
adidas zx 700 blue pink
سه شنبه 6 فروردین 1398 03:04 ب.ظ
<a href="http://www.seidenunikate.com/13/red-black-jordan-12 ">red black jordan 12</a><a href="http://www.seidenunikate.com/14/2013-luxury-nike-air-max-rosa-cheap-nike-air-max ">2013 luxury nike air max rosa cheap nike air max</a><a href="http://www.seidenunikate.com/15/air-max-2012-popped ">air max 2012 popped</a><a href="http://www.seidenunikate.com/16/air-jordans-classics-87 ">air jordans classics 87</a>
adidas zx 700 blue pink http://www.alphonsotv.com/3/adidas-zx-700-blue-pink
p90 nike air max cheap nike air max
سه شنبه 6 فروردین 1398 03:04 ب.ظ
<a href="http://www.thermsrl.com/31/air-jordan-2-quai-54-ebay ">air jordan 2 quai 54 ebay</a><a href="http://www.thermsrl.com/32/nike-lebron-13-womens-green-orange ">nike lebron 13 womens green orange</a><a href="http://www.thermsrl.com/33/new-balance-mt580-grey ">new balance mt580 grey</a><a href="http://www.thermsrl.com/34/air-jordan-6-yellowing ">air jordan 6 yellowing</a>
p90 nike air max cheap nike air max http://www.inspirationalab.com/8/p90-nike-air-max-cheap-nike-air-max
new balance 77 gold
سه شنبه 6 فروردین 1398 03:04 ب.ظ
<a href="http://www.wolontariat2017.com/35/air-max-2014-all-black ">air max 2014 all black</a><a href="http://www.wolontariat2017.com/36/sneakersnstuff-adidas-nmd-cs2-class-of-99-green ">sneakersnstuff adidas nmd cs2 class of 99 green</a><a href="http://www.wolontariat2017.com/37/air-max-95-obsidian-kids ">air max 95 obsidian kids</a><a href="http://www.wolontariat2017.com/38/flyknit-racer-black-white-kanye ">flyknit racer black white kanye</a>
new balance 77 gold http://www.iwi-studios.com/24/new-balance-77-gold
nike air revolution white red
سه شنبه 6 فروردین 1398 03:04 ب.ظ
<a href="http://www.ransteiner.com/35/toddler-sneaker-sandals ">toddler sneaker sandals</a><a href="http://www.ransteiner.com/36/hommes-air-jordan-13-xiii-the-avengers-gris-haut-profil-noir ">hommes air jordan 13 xiii the avengers gris haut profil noir</a><a href="http://www.ransteiner.com/37/girlss-grade-school-puma-suede-platform-glam-casual-shoes ">girlss grade school puma suede platform glam casual shoes</a><a href="http://www.ransteiner.com/38/air-jordan-ix-9-penny-hardaway-orlando-magic-pe ">air jordan ix 9 penny hardaway orlando magic pe</a>
nike air revolution white red http://www.princessofwallachia.com/30/nike-air-revolution-white-red
nike air max 87 black white
سه شنبه 6 فروردین 1398 03:04 ب.ظ
<a href="http://www.idontidont.com/31/nike-air-presto-grey-mens ">nike air presto grey mens</a><a href="http://www.idontidont.com/32/air-jordan-2-breathable-high-black ">air jordan 2 breathable high black</a><a href="http://www.idontidont.com/33/super-perfect-jordan-doernbecher ">super perfect jordan doernbecher</a><a href="http://www.idontidont.com/34/nike-mens-air-max-180 ">nike mens air max 180</a>
nike air max 87 black white http://www.communitywestern.com/39/nike-air-max-87-black-white
puma spring summer 2011 suede collection
سه شنبه 6 فروردین 1398 03:04 ب.ظ
<a href="http://www.reachupincorporated.com/39/nike-lebron-10-away ">nike lebron 10 away</a><a href="http://www.reachupincorporated.com/4/mens-nike-air-max-thea-grey-white ">mens nike air max thea grey white</a><a href="http://www.reachupincorporated.com/40/adidas-gloro-kleather-upper ">adidas gloro kleather upper</a><a href="http://www.reachupincorporated.com/5/mens-nike-air-rejuven8-mule-white-purple ">mens nike air rejuven8 mule white purple</a>
puma spring summer 2011 suede collection http://www.medellinsobreruedas.com/34/puma-spring-summer-2011-suede-collection
adidas springblade pro grey gold
سه شنبه 6 فروردین 1398 03:03 ب.ظ
<a href="http://www.colgate-mail.com/31/nike-elastico-finale-iii-tf-soccer-boots-yellow-black ">nike elastico finale iii tf soccer boots yellow black</a><a href="http://www.colgate-mail.com/32/legend-blue-11s-cheap ">legend blue 11s cheap</a><a href="http://www.colgate-mail.com/33/nike-air-max-tailwind-5-red-pink ">nike air max tailwind 5 red pink</a><a href="http://www.colgate-mail.com/34/noir-air-jordan-3-regarde-et-acheter-blanc-hommes-populaires-auprs-des-jeunes ">noir air jordan 3 regarde et acheter blanc hommes populaires auprs des jeunes</a>
adidas springblade pro grey gold http://www.houseandlotforsaleinbaguiocity.com/30/adidas-springblade-pro-grey-gold
nike flynit air max womens silver black
سه شنبه 6 فروردین 1398 03:03 ب.ظ
<a href="http://www.lawyersonlne.com/39/jordan-x-blackout-for-sale ">jordan x blackout for sale</a><a href="http://www.lawyersonlne.com/4/nike-lunar-internationalist-running-shoes ">nike lunar internationalist running shoes</a><a href="http://www.lawyersonlne.com/40/jordan-shoes-in-camo ">jordan shoes in camo</a><a href="http://www.lawyersonlne.com/5/jordan-7-6.5y ">jordan 7 6.5y</a>
nike flynit air max womens silver black http://www.essentialhealthacupuncture.com/19/nike-flynit-air-max-womens-silver-black
nike zoom fly womens
سه شنبه 6 فروردین 1398 03:03 ب.ظ
<a href="http://www.harindrajayalal.com/39/cheap-2012-nike-air-max-for-men ">cheap 2012 nike air max for men</a><a href="http://www.harindrajayalal.com/4/mens-nike-free-run-3-purple-green ">mens nike free run 3 purple green</a><a href="http://www.harindrajayalal.com/40/nike-men-jordan-hydro-2-premiere-sandals ">nike men jordan hydro 2 premiere sandals</a><a href="http://www.harindrajayalal.com/5/nike-air-max-2011-grey-purple ">nike air max 2011 grey purple</a>
nike zoom fly womens http://www.hillcreststudents.com/35/nike-zoom-fly-womens
Sildenafil
سه شنبه 6 فروردین 1398 02:53 ب.ظ
sildenafil marcas en uruguay generic viagra amlodipine
besylate and sildenafil.
generic cheap cialis
سه شنبه 6 فروردین 1398 01:43 ب.ظ
fxgqnlx tadalafil riesgos http://cialissom.com/ cheap cialis 10mg [url=http://www.cialissom.com/]cialis 5mg[/url] vilken är bäst
viagra eller tadalafil
bbiSause
سه شنبه 6 فروردین 1398 12:31 ب.ظ
[url=http://cialisserfher.com/#]humana online pharmacy[/url] buy cheap cialis <a href="http://cialisserfher.com/#">canadian pharmacy meds</a>
cialis pills
سه شنبه 6 فروردین 1398 12:29 ب.ظ
tadalafil reçete [url=http://cialislet.com/]cialis usa[/url] hytrin and tadalafil.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30