تبلیغات
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - گلبرون : محله های قدیم تاکستان (سیادن پیشین )
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

گلبرون : محله های قدیم تاکستان (سیادن پیشین )

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:شنبه 28 آذر 1394-07:05 ق.ظ

شهرکهن و تاریخی تاکستان در طی روزگاران پر فراز و نشیب خود ،با نام سیادن ، رویدادهای تلخی و شیرینی بر خود دیده است .در این میان آنچه که از گذشته باقی مانده است ،چون کوچه ها ،محله ها ،بقعه ی پیر ،تپه های باستانی خوله کو،خندا،قرق ،اک ،...و قلعه ی دختر، حمام و مسجد عباسی ،ساختمان شاهی ،ساختمان مدرسه ی خیام و... یاد آور تاریخ و فرهنگ این دیار در گذشته است.
دراین گفتار:
 به بیان  نام محله های قدیم با ذکرمعنا و ریشه های تاریخی آن و بیان ویژگی های دیگر می پردازیم.

تاکستان :

 تاک : درخت مو ،انگور +ستان : پسوند مکان،
تاکستان = باغ انگور ،شهر انگور، شهری کهن در 180 کیلومتری شمال غرب پایتخت ایران ،تهران

سیادن :

 سیادن ، سیاده ، ساده ، سیادهان ، سیادهن بر وزن رودهن و بومهن ،سه دهان دگرگون شده ی سه دژان ،سرزمینی که در عصر ماد ها در میانه و مسیر سه دژ ، کهن دژ ،دریدژ ،ایدژ
قرارداشته است.

قاراباغی را :

قراباغی: روستای قره باغ +را : راهی که به آبادی قره باغ میرسد.
 راه ،جاده ای قدیمی که از میدان تاریخ در کنار بنای پیر آغاز شده و از آسیا را گذشته وبه سوی شمال وشمال غربی امتداد می یابد و پس از گذشتن ازکنار سلاخ خانه قدیم و اداره آب کنونی و خط راه آهن(زیر گذر کنونی)بسوی میدان و بلوار بهشتی فعلی ادامه یافته و به جاده قدیم زنجان (رجایی فعلی )می پیوندد. این جاده پس از گذشتن ازجاده کمربندی و نیز اتوبان بهسوی شمال غربی ادامه یافنه و به روستای شینین و قره باغ و....می رسد.در قدیم مسافران  ازهمین جاده به زنجان و...می رسیدند.

خنداق:

خندا، خنداب ،دگرگون شده ی کندک +آب ،کانلی که در گذشته در مسیر هجوم دشمن میکندند و آب در آن جاری می کردند.
 نام محله ای قدیمی در ناحیه جنوب غربی تاکستان امروز، و نیز نام تپ های باستانی در جنوب شرقی تاکستان و نیز نام امامزادهای در همان حوالی

آسیارا :

آسیا : آسیا ، آسیاب +را :راه ،راهی که به آسیاب میرسد. در این جاده چند آسیاب  آبی مشهور قرار داشت که مردم گندم یا جوی خود را در آنجا به آرد تبدیل میکردند.

اکه را :

 اک +ه+را :راه اک ،راهی که از میدان قدیم بسوی جنوب ادامه می یابد و به روستای اک می رسد.
دراین مسیر جاده دیگری  از جلوی مسجد چهارباغ اندکی به سمت غرب رفته و پس از گذشتن از کنار آرامگاه قدیم وجدید به سوی جنوب ادامه می یابدو به روستای اک و قرقسین  سپس به محمود آباد و شارین، اسفرورین ،شال ، خوزنین ، خیارج ،دانسفهان ،ابراهیم آباد ،سگزآباد،بویین،ساوه ،سه راه سلفچگان ،اصفهان ،شیراز میرسد.

خرامباده را :

 خرامباد : خرم آباد + را :راه ، راهی که از جنوب تاکستان ،حوالی سردارجنگل آغاز وبه سوی روستای خرم آباد ادامه می یابد و پس از گذشتن از رود ها و نهر ها و باغ ها و کشتزار های گوناگون ،از جنوب تپه باستانی خندا بسوی روستای دیال آباد و احمدآباد،سعید آباد،ارداق ،شاهین تپه و...ادامه مییابد.

تپی سر :

 تپی+سر =سر تپه،نام محلی قدیمی که روی تپه ی باستانی خله کو قرار داشت.
تپه ی خله کو در زمینی لوزی شکل در جنوب تاکستان و در محدوده ی خیابان سینمادرشمال ،میان قدیم و خیابان رنگرزان و مسجد رنگرزان درخاور ،رود خانه ی ابهر رود،میدان تاریخ و بنای پیردر جنوب ،میدان تختی و خیابان تاریخ در باختر قرار دارد.

دویار را:

دویار را =دویار+را : یا بقول قدیمی ها دویالورا :راهی که به آبادی دیال آباد می رسد . نام محله ای قدیمی در ناحیه ی جنوب خاوری تاکستان که ازجنوب خاوری تپه خله کو آغاز و تا چند کیلومتر ادامه دارد. انتهای این جاده که روزگای جاده شاه خوانده می شد به دیال آباد و احمد آباد و ارداق  شاهین تپه و...ودر نهایت ابراهیم آباد و سگزآباد می رسد.یک شعبه از ابهر رود در محله دویاررا جاری و باغ ها و کشتزار ها را آبیاری می کرده است.

شر را:

شر را: شر+را=شهر+راه ،راه شهر ،راهی که بسوی ری،قزوین ، تهران  ادامه می یافته است. نام محله ای قدیمی در جنوب شرق تاکستان .یک شعبه از ابهر رود، دراین ناحیه جریان داشته است.

 قلی پرون :

 قلی + پرون = جلوی قلعه  ، محله ای که در روبری قلعه ای قدیمی قرارداشت.

پرون قله:

 پرون + قله =پروین + قلعه  ، قلعه ی پروین یکی از آثار قدیمی تاکستان است که شور بختانه به دلیل عوامل طبیعی و رویداد های غیر طبیعی ،امروز اثری از آن بنا دیده نمی شود .تنها تپه ای که بعدها حمام و مسجد دینی بک ،شهره به دینی سلطان ، حاکم تاکستان در دوره دوره قاجا ر بر روی آن بنا شد،باقی مانده و خاطرات غبار گرفته کهن سالان  که یاد آور این قلعه است.

سردار جنگل:

 نام محله است که از سوی جنوبی تپه باستانی خله کو آغاز و از تلاقی با چند محله قدیمی ،چون دره محله ، اکه را ،ترکی دره  بسوی خراباده را : راه  خرم آباد ادامه می یابد .

دره محله :

دره +محله :محله ای که نسبت به محله های دیگر در سطح پایین تری قرار داشت و سایر محله نسبت به آن در سطح بالاتری دیده می شدند به همین خاط بآن محله ی دره یا همان دره محله می گفتند . این محل نیز در سوی جنوب خاوری تپه خله کو دارد . از ابتدای محله سردار جنگل اغاز و درموازات محله دویاررا ،  بسوی خاور تاکستان ادامه می یابد.

ترکی دره :

ترکی +دره =دره ترکی ،محله ای که  در سطح پایین تری ، نسبت به سایر محلات قرار دارد.   دره ای که گروهی از ترک های مهاجر از تبریز در آن جا ساکن شدند ، به همین خاطر به ان ترکی دره می گفتند.

سنگل :

سنگل = سنگر ، محله ای  که  در ناحیه ی شمالی تپه خله کو  قرار دارد و بسوی شما ل تاکستان ادامه می یابد تا مسیر خط راه آهن سراسری که در دوره رضا شاه پهلوی ،از باختر به خاور کشیده شده است.

شاعباسی گرمو :

 شا + عباسی +گرمو = گرمابه شاه عباس بزرگ صفوی که به دستور او  بر روی تپه ی باستانی خله کو  بنا شده بود و تا یکی دو دهه پیش دایر بود .امابجای ترمیم و بازسازی تخریب گردید... !!!

شاعباسی مچد:

 شا +عباسی + مچد = مزگت ،مسجد شاه عباس صفوی که به دستور او بر بلندای تپه ی خله کو ساخته شد. این بنا  در یکی دو دهه اخیر بجای ترمیم و باز سازی ویران شد... !؟؟                   بجای ان بنا  مسجد دیگری ساخته شد که به هیچ وجه ارزش تاریخی بنای پیشین را ندارد.

بنای پیر تاکستان :

کنه پیر:کهنه پیر ،پیر کهن ،بنای کهن  و تاریخی که در ناحیه ی جنوب باختری شهر تاکستان و جاده موسوم به آسیا را قرار دارد. گفته می شود این بنا به جهت معماری و استحکام بنا به دوره سلجوقی متعلق است اما شواهدی در دست است که بنا را دست کم به دوره ساسانیان مربوط می سازد. از جمله سفال های  بدست آمده در حفاری های هیات باستان شناسی آلمانی ، و گروه روسی و ... و نشان راز امیز گردونه مهر یا همان چلیپا  و ثبت بنا در قرن ها ی 1 ،2 ،3 ، 4 ، 5 ، 6 ،7  و شو اهد دیگر .  انچه که مورد پذیرش است انست که این بنا  در دوره های سلجوقی ،صفوی ، پهلوی مورد مرمت و باز سازی قرا گرفته است .

تازه پیر :

بنای دیگری در  جنوب باختری پیر کهن ،وجود دارد که عمر چندانی ندارد اما به جهت نزدیکی به پیر کهن  و به حرمت نام آن از سوی مردم به تازه پیر شهرت یافته است . پیر جدید آرامگاه است.

رنگه رزون مچد:

رنگ +ه+رز+ون +مچد = مسجد رنگرزان  یامسجد صباغان که عربی شده رنگرزان است . شاید نامی دیگر هم یافته باشد. این مسجد به نام بانی آن حاج حیدر رحمانی شهره به حاج حیدر رنگرز و جدش علی اکبر رنگ رز مشهور است .زیرا که ایشان در کا رنگرزی بوده اند. مردم شهر، علیرغم تغییرات نام از سوی سیاسیون و دیگر عوامل شهری و دولتی ، هنوز  هم  این مسجد را به نام  مسچد رنگرزان می شناسند.
ای کاش برخی بدانند که تاریخ و فرهنگ مورد پذیرش مردم را نمی توان تغییر داد و این کاری بیهوده است .و...

دمون: میدان قدیمی و مرکزی شهر که در ناحیه  جنوبی جنوبی قرارد دارد. زمانی که رو ستای کوچکی بود،به ان دمون می گفتند .یعنی میانه و مرکز ابادی . این نام هنوز باقی است.

سینما خیاون :

  خیابان سینما ،در این خیابان و خیابانی در سوی خاوری تپه ی باستانی خله که با میدانی قدیمی اما کوچک به هم پیوند می یابند، چند ساختمان سینما وجود داشت.
نخستین سینما :
 در محل پاساژ سه ستاره کنونی قرارداشت. در کنار این سینما آسیابی هم فعالیت می کرد.اکنون از هیچ کدام ار آنها خبری نیست .
سینمای دوم:
 در  نبش کوچه ی موسوم به ارژنگ قرا داشت .ساختمان عکاسی ارژنگ نیز به مدیریت آقای
مهدوی  در اغاز همین کوچه که به بالای تپه خله کو و حمام ومسجد شاه عباس صفوی راه داشت ، درست روبروی سینما قرار داشت. این سینما در دو طبقه و سقف شیروانی داشت  و من نخستین فیلم  دوره نوجوانیم را در این سینما دیدم . یادش بخیر چه صفایی داشت . فیلم هیولا باشرکت رضا بیک ایمانوردی و...
 این ساختمان با تغییرات اندکی به فروشگاه عرضه مبل و...تبدیل شده است.
سینما سوم :
 سینما آریا ،ساختمان این سینما در ضلع جنوبی خیابان سینما و شمال تپه باستانی ،در نزدیکی درمانگاه شیروخورشید و نرسیده به میدان تختی کنونی قرار داشت. این سینما تا سال ها پس از انقلاب 57 دایر بود و مالک ان فردی به نام چنگیز بود که سینما دار مشهوری بود و افزون بر این سینما ،مدیریت سینمای قزوین و یکی و دو سینما در تهران را بر عهده داشت.
با تغیرر مالکیت به نام فردی به نام خسرو رحمانی که پیشتر در کار بوتیک ولباس بود، این سینما مدتی به کار ادامه داد اما چند سال بعد،به دلایل چندی ، سینما تعطیل و به شخص دیگری واگذار شد.در نهایت فرد آخر آقای جعفر طاهرخانی،از وابسته های نظام کنونی،  در ساختمان تغییر کار بری داد و  آنرا در صنف های گوناگون به اجاره سپرد.
بدین ترتیب این موسسه ی فرهنگی که می توانست در زمینه های گوناگون در رشد و توسعه فرهنگی و آگاهی بخشی جوانان و نوجوانان و... موثر باشد و اوقات فرغت  جوانان را پر کند ،در برابر سکوت و بی توجهی مسوولان  به کلی تعطیل و از میان رفت !!!


جادی سر :

سر جاده ،نام محله ای بوده است .تمام خانه ها و ساختمان های این ناحیه را جادی سر میگفتند.نخستین جاده شهر که ازغرب به شرق کشیده شده بود.

 راسر ،رامسر :

را+سر ، رام +سر : سر راه ، سر راه من ،سر خیابان ،نام شهری در شمال به همین معنا و مفهوم.

خط سر :

 سر خط ،سر خط راه آهن ، بالای راه آهن ، به ناحیه مسکونی بالای راه آهن نیز گفته می شد.

خط بخ  ، خط جیر :

 بیخ خط،زیر راه آهن ،پایین تر از راه آهن ،و نیز نام منطقه ی مسکونی

کنه یخه چاله :یخچال کهنه و قدیمی ،این یخچال در شمال جاده ی تهران زنجان،بالاتر از شرکت سیلوی تاکستان و در نزدیکی شرکت دانه تاک قرار داشت و با آب کاریز خدایاری پر می شد و مردم ازیخ آن در فصل گرما بهره برداری می کردند.

تازه یخه چاله : یخچال تازه ،این یخچال در خیابان یخچال ،فلاحی جنوبی امروز ،مقبل مسجد و در محل دبیرتان دخترانه ی فعلی قرار داشت که با دستور رضا شاه وبا تلاش کارگران محلی وسرپرستی تعدادی از نیروهای ژاندارمری وقت ساخته شده بود.درهای ژرف که از طریق چندین پله به درون آن راه داشت و اطراف آنرا دیوارهای بلند احاطه کرده بود.این یخچال نیز با آب کاریز خدایاری مشروب می شد.نویسند خود در ایام کودکی شاهد حضور مردم در فصل گرما در این ناحیه و خرید یخ از سوی مردم بوده است.

رزه را :

راه رز ، راهی که باغ ها ی انگور می رسد. کنایه از راه بسیار نزدیک نیز می باشد.

جادی آ دیم:

آن سوی جاده ،آن طرف خیابان

جادی ام دیم :

این سوی جاده ،این ور خیابان

گلبر :

گله+بر،آستان در،جلوی در ورودی ،کوچه ،گذر ،محل آمدو شد مردم

دمبر :

دم +بر ،دم در ،آستانه ی در ،جلوی در خانه

ترون را:

راه تهران ،جاده ای که بسوی ری وتهران می رود

زنگون را : 

راه زنگان ،راه زنجان ،جاده قدیم تاکستان به زنجان

همدون را:

راه همدان ،جاده همدان ،جاده قدیم سیادن به هگ مک تانا (هگمتانه)داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
nfxbrora
چهارشنبه 25 مهر 1397 07:57 ب.ظ
guaranteed bad credit loans <a href="https://mobilleaderapply.com/">24 hour payday loans</a> get installment loan [url=https://mobilleaderapply.com/]3 month payday loans[/url]
generic viagra online
چهارشنبه 25 مهر 1397 05:40 ب.ظ
where can i find sildenafil in stores
buy viagra online
is sildenafil covered by most insurance
[url=http://viagrabs.com/]cheap viagra online[/url]
air jordan jumpman orange
چهارشنبه 25 مهر 1397 07:16 ق.ظ
<a href="http://www.towerwebdesign.club/13/nike-air-max-hyperfuse-on-tumblr ">nike air max hyperfuse on tumblr</a><a href="http://www.towerwebdesign.club/14/nike-lunar-ballistec-clay ">nike lunar ballistec clay</a><a href="http://www.towerwebdesign.club/15/nike-air-max-classic-bw-woman ">nike air max classic bw woman</a><a href="http://www.towerwebdesign.club/16/air-max-1-black-sole-green ">air max 1 black sole green</a>
air jordan jumpman orange http://www.andreaventuri.net/13/air-jordan-jumpman-orange
nike kobe 10 green orange
چهارشنبه 25 مهر 1397 07:15 ق.ظ
<a href="http://www.blackwallhire.net/24/nike-flyknit-racer-mens-pink-nike-flyknit-racer-dark-grey-black-blue-glow-pink-flash-mens-running-shoes-running-pinterest-flyknit ">nike flyknit racer mens pink nike flyknit racer dark grey black blue glow pink flash mens running shoes running pinterest flyknit</a><a href="http://www.blackwallhire.net/25/air-jordan-13-xiii-retro-2013-chaussures-navy-bleu-noir-yellow-en-ligne-pas-cher ">air jordan 13 xiii retro 2013 chaussures navy bleu noir yellow en ligne pas cher</a><a href="http://www.blackwallhire.net/26/white-grey-snow-leopard-air-max ">white grey snow leopard air max</a><a href="http://www.blackwallhire.net/27/nike-air-max-speed-turf-black-and-grey ">nike air max speed turf black and grey</a>
nike kobe 10 green orange http://www.welcome-you.club/24/nike-kobe-10-green-orange
high top jordans white
چهارشنبه 25 مهر 1397 07:15 ق.ظ
<a href="http://www.professionalwalleyetrail.club/20/womens-supra-skytop-white-black ">womens supra skytop white black</a><a href="http://www.professionalwalleyetrail.club/21/kobe-10-elite-usa ">kobe 10 elite usa</a><a href="http://www.professionalwalleyetrail.club/22/penn-state-womens-apparel ">penn state womens apparel</a><a href="http://www.professionalwalleyetrail.club/23/nike-lebron-11-low-opinie ">nike lebron 11 low opinie</a>
high top jordans white http://www.abajourfilmes.net/20/high-top-jordans-white
nike air max tailwind 5 sky blue white
چهارشنبه 25 مهر 1397 07:14 ق.ظ
<a href="http://www.bleachmx-news.top/6/nike-air-max-2013-femme-gris-rose ">nike air max 2013 femme gris rose</a><a href="http://www.bleachmx-news.top/7/top-10-authentic-air-jordan-sites ">top 10 authentic air jordan sites</a><a href="http://www.bleachmx-news.top/8/adidas-zx-750-red-you-can-pick-up-this-bred-colorway-of-the-zx-750-now-from-select-adidas-originals-retailers-includin ">adidas zx 750 red you can pick up this bred colorway of the zx 750 now from select adidas originals retailers includin</a><a href="http://www.bleachmx-news.top/9/mens-nike-air-max-tr-180 ">mens nike air max tr 180</a>
nike air max tailwind 5 sky blue white http://www.constructiongames.net/39/nike-air-max-tailwind-5-sky-blue-white
nike lunar cross element womens training shoes sp15
چهارشنبه 25 مهر 1397 07:14 ق.ظ
<a href="http://www.bizmachines.net/28/history-of-air-jordans ">history of air jordans</a><a href="http://www.bizmachines.net/29/mens-supra-tk-society-pink ">mens supra tk society pink</a><a href="http://www.bizmachines.net/3/nike-air-jordan-retro-4-military-blue ">nike air jordan retro 4 military blue</a><a href="http://www.bizmachines.net/30/puma-evospeed-1-2-purple-orange ">puma evospeed 1 2 purple orange</a>
nike lunar cross element womens training shoes sp15 http://www.fitness-muenchen.club/24/nike-lunar-cross-element-womens-training-shoes-sp15
nike air jordan fusion 5 blanc noir
چهارشنبه 25 مهر 1397 07:13 ق.ظ
<a href="http://www.copackingfood.net/28/nike-blazer-mid-premium-homme ">nike blazer mid premium homme</a><a href="http://www.copackingfood.net/29/nike-dunk-high-true-id-nike-dunk-high-skinny-womens-casual-shoes ">nike dunk high true id nike dunk high skinny womens casual shoes</a><a href="http://www.copackingfood.net/3/air-jordan-i-white-blue ">air jordan i white blue</a><a href="http://www.copackingfood.net/30/air-max-liberty-floral-90 ">air max liberty floral 90</a>
nike air jordan fusion 5 blanc noir http://www.lcevents.net/4/nike-air-jordan-fusion-5-blanc-noir
womens air max champs champs sports nike air max
چهارشنبه 25 مهر 1397 07:11 ق.ظ
<a href="http://www.phamhongson.club/28/air-max-2011-trail-wind ">air max 2011 trail wind</a><a href="http://www.phamhongson.club/29/zapatillas-nike-air-max-ltd-zapatillas-nike-air-max-ltd ">zapatillas nike air max ltd zapatillas nike air max ltd</a><a href="http://www.phamhongson.club/3/nike-air-max-90-em-silver ">nike air max 90 em silver</a><a href="http://www.phamhongson.club/30/nike-shox-junior-roxo-tnis-nike-shox-junior-feminino ">nike shox junior roxo tnis nike shox junior feminino</a>
womens air max champs champs sports nike air max http://www.raumantilijatoimistoapu.club/22/womens-air-max-champs-champs-sports-nike-air-max
nfgRaply
چهارشنبه 25 مهر 1397 12:11 ق.ظ
quick and easy payday loan <a href="https://applygopayday.com/">fast auto and payday loans</a> consolidate debt [url=https://applygopayday.com/]installment loan no credit[/url]
tinder dating site
سه شنبه 24 مهر 1397 08:51 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on tinder dating site.
Regards
viagra online pharmacy
سه شنبه 24 مهر 1397 05:05 ب.ظ
what happens if i take sildenafil and i don't need it
sildenafil generic
murio por tomar sildenafil
[url=http://viagrabs.com/]viagra online without script[/url]
tinder dating site
سه شنبه 24 مهر 1397 04:17 ب.ظ
Paragraph writing is also a fun, if you know then you can write otherwise it is difficult to write.
tinder dating site
سه شنبه 24 مهر 1397 03:36 ب.ظ
Great blog here! Also your website loads up very fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my website loaded up as quickly as yours lol
mtgShara
سه شنبه 24 مهر 1397 01:15 ق.ظ
alternative viagra <a href="http://sexviagen.com/">viagra online usa</a> viagra samples [url=http://sexviagen.com/]buy generic viagra[/url]
nsfChugh
دوشنبه 23 مهر 1397 03:06 ب.ظ
viagra dosage <a href="http://viagranerrds.com/">viagra online pharmacy</a> natural alternative to viagra [url=http://viagranerrds.com/]buying viagra online legally[/url]
sEvenbites
یکشنبه 22 مهر 1397 10:00 ق.ظ
Ridiculous quest there. What happened after?
Good luck!
canada drugs no prescription needed
یکشنبه 22 مهر 1397 12:43 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">international pharmacies that ship to the usa</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>online pharmacies canada</a>
rx online no prior prescription
شنبه 21 مهر 1397 02:17 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>best mail order pharmacies</a>
online pharmacy no prescription
شنبه 21 مهر 1397 01:50 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmacieslink.com/">legitimate canadian pharmacies</a>
http://canadianpharmacieslink.com/
[url=http://canadianpharmacieslink.com/]canadian pharmacy[/url]
Big Daddy's Sports BaR
شنبه 21 مهر 1397 01:47 ق.ظ
wonderful points altogether, you simply received a logo new reader.

What would you recommend in regards to your submit that you made a few
days in the past? Any positive?
legitimate canadian pharmacies
جمعه 20 مهر 1397 11:44 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmacieslink.com/">top 10 mail order pharmacies</a>
http://canadianpharmacieslink.com/
[url=http://canadianpharmacieslink.com/]canadian pharmacies that ship to us[/url]
viagra generico in farmacia
جمعه 20 مهر 1397 12:06 ب.ظ
brand sildenafil buy online
viagra generico online
kjøpe sildenafil i thailand
[url=http://viagrarow.com/]viagra no prescription[/url]
international pharmacies that ship to the usa
جمعه 20 مهر 1397 09:18 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesgen.com/">canadian online pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesgen.com/
[url=http://canadianpharmaciesgen.com/]overseas pharmacies that deliver to usa[/url]
canadian online pharmacies
جمعه 20 مهر 1397 07:13 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesgen.com/">online pharmacy with no prescription</a>
http://canadianpharmaciesgen.com/
[url=http://canadianpharmaciesgen.com/]online pharmacies canada[/url]
yes casino
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:49 ب.ظ
Aticle - yes casino

Southerly mandarin chinese video games marketplace

- 예스카지노 가입쿠폰

I was curious if you ever considered changing the layout of
your site? Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people
could connect with it better. Youve got an awful lot of text
for only having 1 or two images. Maybe you could space it out better?
https://www.slideshare.net/helios7blog/online-betting-on-being-authorized-or-unlawful
sushi by 7-11
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:45 ب.ظ
Hey there would you mind letting me know which webhost you're
using? I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

Can you recommend a good hosting provider at a reasonable price?
Kudos, I appreciate it!
cialisle.com
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:46 ب.ظ
the effects of tadalafil on blood pressure
cialis
quelle est la difference entre viagra and tadalafil
[url=http://cialisle.com/]generic cialis[/url]
minecraft free download 2018
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:34 ق.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up plus the rest of the website
is also very good.
grinder thoroughly
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:43 ق.ظ
I adore this site - its so usefull and helpfull.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30