تبلیغات
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - واژگان اوستایی ، مادی ، پهلوی، پارسی
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

واژگان اوستایی ، مادی ، پهلوی، پارسی

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:یکشنبه 14 تیر 1394-07:30 ق.ظ

اهورا  :

اهوره در اوستا  به معنی بزرگ و سروراست و نیز فرمانروا و سالار
.پهلوی آن خوتای (خدای) است.

مزدا:

در اوستا مزداه، به معنی هوشیار ،دانا و آگاه است.در پهلوی داناک (دانا) و در سنسکریت مذاس=مزدای ایرانی یعنی داشن و هوش.


اهوره مزدا :

در اصل اوستایی اهوره مزداه ،نام آفریدگار جهان اشه و نیکی (سراسر آفرینش نیک و پاک) در آیین مزداپرستی است.


در پهلوی و پازند به صورت اوهرمزد ، هرمزد، اورمزد ، اهورای مزد و در پارسی نو  اهورا مزدا و هرمز دیده می شود.

در گاهان این نام به سه صورت  ( اهوره ، مزدا ، مزدا اهوره
)آمده است و در بخش های دیگر اوستا بیشتر اهوره مزدا دیده می شود.


زرتشت :

 زرتشت یا زردشت ، در اوستا زرثوشتر به معنای دارنده ی شتر زرد و نیزدارنده ی روشنایی زرین است.


نام پیامبر ایرانی و بنیانگذار آیین زرتشتی (مزداپرستی ،دین بهی) و سراینده ی گاثاها ( گاهان ، پنج گاهان ، کهن ترین بخش اوستا )

زرتشت سپیتمان : نام زرتشت به همراه نام خانوادگی او.در اوستا سپیتام آمده است.در گاهان 7هفت بار از زرتشت تنها با نام خانوادگی اش یاد شده است.

در بندهشن ، سپیتمان ، نهمین نیای زرتشت خوانده شده و نام دودمان زرتشت از او گرفته شده است.اوستا :

نام کهن ترین نوشتار ایرانیان و قدیمی ترین نامه ی دینی مزداپرستان است.

به نوشته دینکرت و... نوشته های کهن ، در روزگار باستان   21 نسک (کتاب ) داشته و در شکل کنونی خود دارای 6 بخش است.

 این شش بخش عبارتند از:  گاهان  ،  یسنه  ،  یشت ها  ،  وندیداد  ،  ویسپرد  و  خرده اوستا  است.


اوستا =
ا +ویسته 

 1) :      ا =( ا a ، از az ) در زبان اوستایی و تاتی تاکستان (سیادن) به معنی من است.


ویسته ، صفت مفعولی ویسته از مصدر  وید یا وئد ، در پهلوی وینداتن و درتاتی تاکستان (سیادن)  ویندن  به معنای دیدن ،فهمیدن ، شناختن ،دانستان ،یافت شدن ،پدیدار آمدن است.

این واژه با واژه ی ودا (وید) نام کهن ترین کتاب دینی هندوان نیز هم ریشه است.

 پس می توان واژه ی  اوستا را  به معنای  آگاهی بخش من  ، آگاهی نامه یا دانش نامه دانست.

2) : ا =( پیشوند منفی ساز ) + ویسته

دراین صورت اوستا یعنی :  رازنامه ، سخن سربسته و پنهان ، نوشتاری که افزون تر از درک و فهم جهانیان است.

 دکتر علی اکبر جعفری پیشوند( ا ) را پیشوند نفی دانسته و واژه ی اوستا را  سخن سربسته ، راز نهانی ، گوهر نهفته ، کلام آسمانی ، رمز باطنی و بالاتر از فهم نارسای جهانیان  گرفته است.

 بهمن :
در اوستا وهومنه (Vahumanah) و در پهلوی وهومن (Vahuman) نامیده می شود.
 وهو (ونگهو Vanghu) صفت است به معنی خوب ونیک، و  منه (Manah) به معنی اندیشیدن، شناخت و تفکر،  در فارسی نو
منش شده است.
  واژه وهومنه یا بهمن به معنی 
به‌منش ، نیک‌‌نهاد و اندیشه ی نیک است.

رستم :
رستم یل ، نام آورترین چهره ی اسطوره‌ای در  شاهنامه اثر ارزشمند و بی نظیر فرزانه توس ،حکیم نامی فردوسی بزرگ است .

او  مهم ترین چهره ی اسطوره ای زبان وادب پارسی است .

رستم پسر زال و رودابه
است .تبار پدری رستم به گرشاسب پهلوان اسطوره‌ای و چهره ی نامدار و برتر  کتاب مقدس ایرانیان ،اوستا می رسد و از طریق گرشاسپ به جمشید جم پادشاه بزرگ ایران،بنیانگذار جشن نوروز می‌رسد.
 تبار مادری او به مهراب کابلی 
می‌رسد. رستم، سرانجام به دست نابرادرش شغاد کشته شد.
این نام درادب فارسی به صورت رستهم، روستهم، روستم نیز آمده است.
 رس= raodha بالیدن و نمو یافتن،رستن و روییدن از همین ریشه است
 تهم= taxma  درپارسی باستان ،
گاتها و دیگر بخش های اوستا به معنی "دلیر" و "پهلوان" آمده است.
  تهمتن نیز از همین ریشه است به معنی بزرگ پیکر و قوی اندام و در حقیقت تهمتن معنی کلمه ی رستم است.

سهراب
:
 سهراب یل فرزندرستم و تهمینه دختر شاه سمنگان است.
او در
سمنگانکه بخشی از توران محسوب می‌شد به دنیا می‌آید.
 مادر به سفارش رستم پس از بدنیا آمدن سهراب مهره‌ای بر بازوی وی می‌بندد تا شناسه‌ای باشد برای فرزندش.
رستم توران را ترک می‌کند.
...
نام سهراب همان کلمه ی سرخاب است که از sohr به معنای «سرخ» + ab «آب» تشکیل شده و به معنای دارنده آب و رنگ [خون] سرخ است، همچون
یاقوت و شراب

سروش:

در اوستا سروش از ریشه ی سرو به معنی شنیدن شنوایی و فرمانبرداری، به ویژه شنوایی و فرمانبرداری از فرمان های ایزدی و سخن خداوندی آمده است.

ابوریحان بیرونی می نویسد : سروش نخستین کسی است که مردمام را به ستایشپروردگار، به زمزمه کردن و باژگرفتن فرمان داد.

در ادبیات دینی زرتشتیان ، سروش پیک ایزدی و آورنده ی گفتار ایزدی خوانده شده است.


آبتین : در اوستا  آثویه ،در سنسکریت آپتیه نام پدر فریدون است.

آرش : تیرانداز بلند آوازه ی ایرانی که در روزگار منوچهرشاه با پرتاب تیری از یکی از بلندی های البرز به سوی کوهی در کرانه ی آمو دریا ،مرز ایران و توران را نشانه گذاری کرد.

جمشید : جم +شید

جام خورشید نمای ،جم نورانی و رخشان ،

جمشید از پادشاهان بزرگ ایران زمین و بانی چشن نوروز،داستان جمشید و باغ نامی اش ،وزه جمکرد در شاهنامه و نوشته های کهن خواندنی است.

ایرج :

در اوستا  ایریاو  نام خاندان منوچهر است.در اوستا بخش فروردین یشت بند 131 فروشی منوچهر اشون از خاندان  ایریاو  ستوده می شود.

در شاهنامه  ایرج  نام پسر  فریدون  است که به دست برادرانش  سلم  و  تور  کشته می شود و نبیره ی  او به خونخواهی وی با دو برادرکش می جنگد و آنان را نابود می کند.

منوچهر :

در اوستا منوش چیثر به معنی منوش نژاد یکی از پادشاهان بلند آوازه پیشدادی از خاندان ایرج است.
نبرد منوچهر با سلم و تور ،چیرگی تورانیان بربخش بزرگی از ایران زمین و تیراندازی آرش کمان گیر در فرمان روایی منوچهر روی میدهد.داستان این رویداد ها را می توان در شاهنامه،نوشته های ابوریحان بیرونی و نوشته های کهن تر مطالعه نمود.


کورش: کور( کوره ) +ش( اشا )

کوره در زبان کردی به معنای  پسر و اشا به معنای زیرک ، باهوش  ، دقیق ، بانظم ،نیک است.

پس کورش به مفهوم پسر باهوش ،پسر منظم ،پسر نیکوکار است.

داریوش: دار+ی وش(اشا)

دارای نیکی ، هوش و برنامه ،به معنی استوار نگهدارنده ی نیکی ها نیز آمده است.

خشایار : خشای ( شاه ) + آرشا ( مرد   )

پس خشایارشاه یعنی :

 شاه مردان ، فرمانروای قهرمانان ، کسی که درمیان شاهان ،پهلوان است.

و یا :  شاه مرد  ، مرد بزرگ ، مرد نیرومند و پهلواننوع مطلب : استان اذربایجان غربی  اردبیل  استان آذر بایجان شرقی  تمدن های باستانی ایران  انگور  انگور درختی دارویی  انگور - کریم خان زند  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
minecraft free download 2018
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:15 ب.ظ
hello there and thank you for your info – I
have definitely picked up anything new from right here.

I did however expertise some technical issues using this
web site, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I
could get it to load correctly. I had been wondering
if your web hosting is OK? Not that I am complaining,
but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if
advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS
to my email and can look out for much more of your respective exciting content.
Make sure you update this again very soon.
minecraft free download 2018
چهارشنبه 18 مهر 1397 11:11 ق.ظ
Hey there would you mind letting me know which webhost you're working with?
I've loaded your blog in 3 completely different browsers and I must
say this blog loads a lot faster then most.
Can you recommend a good internet hosting provider at a honest
price? Many thanks, I appreciate it!
minecraft
سه شنبه 10 مهر 1397 10:53 ق.ظ
For hottest information you have to pay a visit world wide web and on world-wide-web I found this web site as a finest web site for newest updates.
minecraft
دوشنبه 9 مهر 1397 12:07 ب.ظ
I am really delighted to glance at this web site posts which carries tons of valuable data, thanks for providing these information.
minecraft
دوشنبه 9 مهر 1397 04:12 ق.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs
really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later.
Cheers
minecraft
شنبه 7 مهر 1397 03:06 ق.ظ
Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us
so I came to give it a look. I'm definitely enjoying the information. I'm
bookmarking and will be tweeting this to my followers!
Outstanding blog and wonderful design and style.
minecraft
یکشنبه 25 شهریور 1397 11:10 ق.ظ
I am really thankful to the holder of this site who has shared this great paragraph at at this time.
Lemmy
پنجشنبه 24 خرداد 1397 01:09 ق.ظ
Hi there alⅼ, here evry person іs sharing sucһ familiarity, tһus it's plesant tօ reaԁ
this webpage, and Ӏ used to ɡߋ to seee tһis webpage daily.
Stone Janah
چهارشنبه 23 خرداد 1397 01:02 ق.ظ
Hmm is any᧐ne elsе haνing problems with the images
on tһіѕ blog loading? I'm trying to figure ⲟut if
iits a problem ⲟn mу end oor if it'ѕ the blog. Any suggestions ѡould be reatly appreciated.
Stanton
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 06:55 ق.ظ
Wonderful web site. Plenty of useful information here.

I'm sending it to some pals ans also sharing in delicious.
And of course, thanks to your sweat!
eyelashes
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:26 ق.ظ
Good way of describing, and nice article to obtain information on the topic of
my presentation subject matter, which i am going to convey in academy.
Mezo
سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 04:46 ق.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
I'll go ahead aand bookmark your website to come back later on. Many thanks
chocolate
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 05:28 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much.
I hope to give something back and aid others like you
helped me.
depforce ingredients
جمعه 31 فروردین 1397 06:35 ب.ظ
Hllo There. I found yyour webloog thhe usee off msn. Thhat iis ann extrdemely wwll writgten article.

I'll bee surre too bookmaqrk iit annd retuurn tto lern exgra off your usefuul info.
Thhank youu foor tthe post. I'll definitely
comeback.
is viagra super active real
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:37 ب.ظ
It'ѕ an remarkable article іn support of aⅼl tһe web uѕers; they wіll obtаin benefit from it I am surе.
recently
سه شنبه 7 فروردین 1397 11:42 ق.ظ
Appreciating the time and effort yⲟu put into yⲟur website аnd in depth infoгmation үou provide.

Ӏt'ѕ goοd to come across a blog every once in a wһile tһat iѕn't the same olԁ rehashed material.
Fantastic гead! Ӏ've bookmarked your site аnd I'm including your RSS feeds tо my Google account.
mezo
یکشنبه 5 فروردین 1397 04:52 ب.ظ
When Ӏ originally commented І clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox
and now eɑch tіme а commеnt is added I gеt four
e-mails with the samе cоmment. Is therе аny way yοu can remove people from thаt service?
Ꭺppreciate іt!
imvu cheats
چهارشنبه 16 اسفند 1396 12:20 ق.ظ
bookmarked!! من عاشق وب سایت شما هستم!
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 10:54 ب.ظ
سلام! من می دانم که این مسئله بسیار جدی است اما من می خواهم بپرسم.
آیا شما علاقه مند به لینک های معاملاتی هستید؟
یا شاید مهمان نوشتن یک پست وبلاگ یا بالعکس؟ سایت من بیش از بسیاری از مباحث مشابه شما را برطرف می کند و من فکر می کنم که می توانیم از هر کدام از آنها بهره مند شویم
دیگر. اگر شما علاقه مند هستید، به من ایمیل بفرستید.

منتظر شنیدن از شما هستم! در هر صورت وبلاگ خیلی جالبی هست!
zombie castaways hack
چهارشنبه 27 دی 1396 12:18 ب.ظ
کالاهای فوق العاده از شما، مرد من قبلا به مطالب شما توجه کردم
فقط با شکوه هستند من واقعا دوست دارم آنچه شما در اینجا به دست آورده اید، قطعا همان چیزی است که شما بیان می کنید و راهی که در آن است
که شما آن را می گوئید شما آن را سرگرم کننده می کنید
و شما همچنان به مراقبت از آن برای حفظ آن عاقلانه ادامه دهید. من نمی توانم صبر کنم تا بیشتر از شما یاد بگیرم.
این در واقع یک وب سایت فوق العاده است.
Free Nintendo
جمعه 24 آذر 1396 04:16 ب.ظ
شما خیلی باحال هستند! فکر نمی کنم واقعا بخوانم
چیزی مثل این قبلا بنابراین بسیار عالی است برای کشف کسی با چند اندیشه منحصر به فرد در این موضوع.

جدی.. خیلی ممنون از شروع این تاپیک این سایت چیزی است که در آن مورد نیاز است
اینترنت، کسی با کمی اصالت!
Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 07:32 ب.ظ
من می دانم که این وب سایت مقالات یا بررسی های با کیفیت ارائه می دهد
و اطلاعات اضافی، آیا سایت دیگری وجود دارد که چنین اطلاعاتی را در کیفیت ارائه می دهد؟
cam4 gold member hack
دوشنبه 6 آذر 1396 06:51 ب.ظ
سلام، من چیزهای جدید خود را روزانه خواندید. سبک طنز آمیز شما شوخ طبعی است، نگه داشتن آن!
medicare supplemental insurance plans
جمعه 3 آذر 1396 06:31 ب.ظ
با تشکر از یک دسته برای به اشتراک گذاری این با همه ما شما در واقع می دانید چه
شما صحبت می کنید درباره! نشانه گذاری شده لطفا
همچنین با وب سایت من مشورت کنید =) ما ممکن است یک لینک داشته باشیم
توافق مبادله بین ما
are psychic readings real
سه شنبه 30 آبان 1396 08:09 ب.ظ
هی این اولین بازدید من به وبلاگ شماست!
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و شروع یک ابتکار جدید در یک
جامعه در همان طاقچه. وبلاگ شما ارائه شده است
ما اطلاعات ارزشمند برای کار بر روی شما یک کار فوق العاده انجام داده اید!
stds testing
شنبه 13 آبان 1396 10:26 ب.ظ
پس از خواندن این مطلب، فکر کردم این واقعا آموزنده است. از شما قدردانی میکنم
پیدا کردن زمان و تلاش برای قرار دادن این اطلاعات با هم.
من یک بار دیگر خود را صرف زمان زیادی را صرف خواندن و ترک نظرات می کنم.
اما پس چه چیز، هنوز هم ارزشمند بود!
std testing price
شنبه 13 آبان 1396 04:47 ب.ظ
مقاله بزرگ! ما به این محتوای عالی در سایت ما لینک می کنیم.
نگه داشتن نوشتن خوب
ask a psychic
پنجشنبه 11 آبان 1396 02:04 ق.ظ
کسی که لزوما به شما کمک می کند تا مقالاتی را که می توانم بیان کنم، به طور جدی کمک کنم.

این اولین بار است که من صفحه وب خود را تا به امروز ملاقات کردم؟

من با تحلیلی که شما انجام دادید برای ایجاد این نشریه خاص فوق العاده ای شگفت زده شدید.
وظیفه فوق العاده!
best supplement medicare plans
پنجشنبه 11 آبان 1396 01:44 ق.ظ
وبلاگ عالی! آیا شما برای نوآوران مشتاق راهنمایی و راهنمایی دارید؟
امیدوارم زود بلافاصله وبلاگ خود را شروع کنم اما کمی از دست بردم.
آیا شما توصیه می کنید با شروع یک پلت فرم رایگان مانند وردپرس یا گزینه ی پرداختی بروید؟ گزینه های زیادی وجود دارد که من کاملا از بین می رود..
هر توصیه ای متشکرم!
best psychic readings
چهارشنبه 10 آبان 1396 11:52 ب.ظ
با تشکر از به اشتراک گذاری چنین نظر خوب، مقاله خوب است، به همین دلیل من آن را به طور کامل خوانده است
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30